Struktura projektu

Projekt je členěn na část studijní a část realizační.


Ve studijní části bude zpracována studie revitalizačních opatření k zlepšení podmínek přirozené reprodukce a trvalého osídlení rybí obsádky včetně studie rybích přechodů v místech překážek v toku. Dále studie bude řešit rozšíření říčního koridoru, napojení odstavených ramen a doplnění existujícího koryta a nivy o chybějící biotopy.


V realizační části projekt řeší dorovnání LB hráze Moravy ř. km 48,20 po ř. km 49,00, dále dorovnání nivelety hrázového tělesa mezi silničním mostem a jezem Hodonín včetně zpevnění koruny hráze zakalením, což umožní přístup v době povodní pro mechanismy správce toku nebo integrovaného záchranného systému.